PROGRAM »IZZIVI SREDNJIH LET« ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI NA DELOVNEM MESTU

Oct 11, 2017

PROMOCIJA ZDRAVJA PRI DELU ZA ŽENSKE PO 42-TEM LETU STAROSTI

Srednja leta so pri ženskah neizbežno povezana s hormonskimi spremembami menopavze. Kot je pokazala Študija Univerze v Nottinghamu, skoraj 40% zaposlenih žensk občuti škodljive učinke menopavze na njihovo delo. Nekaterim menopavzni simptomi tako otežijo delovno življenje, da resno razmišljajo, da bi pustile službo.

Zato sem razvila program, s katerim ženskam v srednjih letih pomagam, da s pozitivnimi spremembami življenjskega sloga premagajo težave hormonskih sprememb.

Vključevanje posebne skrbi za ženske v srednjih letih v promocijo zdravja na delovnem mestu prispeva k njihovemu boljšemu počutju ter ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja. S tem ne izpolnimo le pravnih obveznosti, temveč dosežemo še naslednje koristi:

 • zmanjšanje stroškov povezanih z boleznimi in bolniško odsotnostjo,
 • večjo motivacijo in zavzetost pri delu ter izboljšano učinkovitost,
 • povečano lojalnost podjetju in s tem manjšo fluktuacijo zaposlenih ter
 • izboljšan ugled podjetja.

Hkrati pa s temi ukrepi pripomoremo k izboljšanju medosebnih odnosov med zaposlenimi, zmanjšanju ravni stresa in izboljšani organizacijski klimi v kolektivu.

CILJI PROGRAMA:

Osveščati, izobraževati in usposabljati ciljno skupino zaposlenih žensk po 42-tem letu starosti in tako izboljšati njene temeljne kompetence za učinkovito delo in optimalno produktivnost na delovnem mestu.

NAMEN PROGRAMA:

Ciljni skupini žensk nuditi znanje in veščine, ki jih usposobijo za učinkovito skrb za svoje fizično in duševno zdravje, potrebno za optimalno delovanje tako v delovnem kot zasebnem okolju. Tako lahko prevzemajo večji nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo zdravje, s tem pa ga dejavno izboljšajo.

Ko se ženske soočajo z izkušnjo menopavze, ima le-ta pomemben učinek na njihovo delo in življenje, saj prinaša spremembe na telesnem, psihološkem in čustvenem nivoju. Zato zahteva nova znanja in veščine ter veliko mero prilagodljivosti za obvladovanje specifičnih težav, kot so vročinski oblivi, zlasti v nočnem času, problemi z nespečnostjo in posledično utrujenostjo, težave s koncentracijo in spominom ter spremenljivo razpoloženje. Hkrati se poveča tudi tveganje za depresijo, nižje je samozaupanje, ženske lahko postanejo manj tolerantne, bolj čustvene in pogosto anksiozne, kar lahko vodi v vedenjske težave in manjšo uspešnost pri delu . Pitje alkohola, povišana telesna teža, epizode tesnobnosti in depresije in splošno slabo zdravstveno stanje so napovedniki več težav in daljšega trajanja le-teh. Posledice hormonskih težav imajo lahko resen vpliv na njihovo delovno učinkovitost, saj pogosteje delajo napake in se težje spopadajo s težavnimi situacijami. Temu se velikokrat pridruži še slabo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, težave v zasebnem življenju, kombinacija vsega pa vodi v kronični stres in posledično bolezenska stanja.

Pri tem je pomembno, da ciljno skupino žensk opremimo z znanjem in veščinami, da bodo stres, povezan s hormonskimi spremembami, same prepoznale, poiskale njegove vzroke, ga znale zmanjševati in se z njim učinkovito spopasti, tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. Največji vpliv na simptome in težave ima uvajanje izboljšav življenjskega stila, zato je to tudi fokus celotnega programa.

Ženske, udeleženke programa, so posebej spodbujane, da s svojim delovanjem postanejo zgled v delovnem in zasebnem okolju.

VSEBINE PROGRAMA:

Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu za ciljno skupino žensk po 42-tem letu starosti vključuje:

 • Izobraževalne delavnice za ženske iz ciljne skupine, ki jim omogočijo razumeti, kaj se z njimi dogaja, kako si pomagati in kakšne so njihove možnosti izbire v skrbi za zdravo, uravnoteženo življenje. Poudarek je na prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje.
 • Oblikovanje in izvajanje rednih srečanj podporne skupine za ženske iz ciljne skupine.
 • Izobraževanje vodilnih v podjetju in odgovornih za promocijo zdravja na delovnem mestu.
 • Sodelovanje pri oceni specifičnih potreb, ugotavljanju problematike na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih iz ciljne skupine ter opredelitvi prednostnih nalog in pripravi podrobnega programa dejavnosti.
 • Možnost dodatnega individualnega svetovanja ali coachinga.

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE »IZZIVI SREDNJIH LET«:

Interaktivne delavnice predstavljajo vir strokovnih informacij o načinih obvladovanja težav zaradi hormonskega neravnotežja, s poudarkom na izboljšanju življenjskega sloga in preko tega varovanju zdravja.

Delavnica je sestavljena iz 2 sklopov vsebin, Izzivi in Rešitve:

1.IZZIVI: Sistematična predstavitev specifičnih težav in znakov menopavze, fiziologija hormonskih sprememb ter vpliv stresa na hormonsko stanje.

2.REŠITVE: Nudi znanje in veščine, ki ženske usposobijo za skrb zase ter jim omogočijo, da na temelju lastnih izkušenj najdejo in udejanjijo učinkovite rešitve:

 • predstavitev načinov obvladovanja težav zaradi hormonskega neravnotežja s poudarkom na življenjskem slogu in varovanju zdravja (edinstven pomen gibanja, higiena spanja, primerna telesna teža, uravnotežena prehrana, obvladovanje stresnih dejavnikov, krepitev samopodobe …);
 • prehrana in prehranski dodatki za dolgoročno zdravje in dobro počutje;
 • veščine za prepoznavanje stresa in identifikacijo največjih osebnih stresorjev ter strategije za zmanjšanje učinkov stresa v različnih življenjskih in delovnih okoliščinah;
 • predstavitev terapevtskih možnosti (nadomeščanje hormonov in alternative)
 • ohranjanje zdravih kosti in srca;
 • praksa preprostih sprostilnih tehnik in načinov vsakodnevne skrbi zase (vaje čuječnosti, optimalna hidracija, dihalne in gibalne vaje, raztezanje, afirmacije…)..

PODPORNA SKUPINA »ŽENSKI KROG«:

Nudi kompleksno podporo ženskam pri premagovanju specifičnih in preprečevanju bolezni z implementacijo zdravega življenjskega sloga. Podporna skupina učinkovito motivira, postavlja izzive, pomaga dosegati trajne spremembe ter spodbuja prevzemanje odgovornosti v skrbi za lastno zdravje in dobro počutje. Bistveni element izvedbe srečanj podporne skupine je skupinski coaching, ki podpira osebni razvoj članic, spodbuja zavedanje in samozaupanje, samoiniciativnost in usmerjenost v akcijo ter prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. Osredotoča se na trajno spreminjanje slabih navad, utrjevanje zdravega vedenja, postavljanje realističnih ciljev v zvezi z zdravjem in njihovo postopno doseganje.

DINAMIKA SREČANJ: Podporna skupina ima 6-12 članic, srečuje se v razmikih 1-2 tednov, srečanja trajajo po 2 uri. Za doseganje pričakovanih učinkov se program izvaja najmanj 12 tednov. Vsako srečanje podporne skupine vključuje:

 • predavanje/svetovanje kot vir strokovnih informacij o načinih obvladovanja težav zaradi hormonskega neravnotežja, s poudarkom na izboljšanju življenjskega sloga in preko tega varovanju zdravja. Obravnavane teme: edinstven pomen gibanja, higiena spanja, uravnotežena prehrana, primerna telesna teža, zdravljenje s hormoni, obvladovanje stresnih dejavnikov, krepitev samopodobe ipd.;
 • skupinski coaching proces, skozi katerega so članice spodbujene, da pridobljeno znanje uporabijo v svojem vsakdanu ter tako udejanjijo pozitivne spremembe.

- Uvodno srečanje skupine: Dogovorimo se za način delovanja skupine, ki zahteva aktivno interakcijo med udeleženkami. S pomočjo coaching orodij naredimo analizo trenutnega stanja, potreb in željenih sprememb ter zastavimo SMART cilje procesa za posamezne udeleženke in skupino kot celoto. Poudarek je na ustvarjanju varnega okolja, razvoju soodvisnosti, zaupanja, odprte komunikacije in sočasnem postavljanju izzivov. Poudarimo pomen ciljne naravnanosti in vztrajanja pri doseganju ciljev, pri čemer skupina nudi spodbudo, povezanost in podporo, vsaka članica pa je pomembna in cenjena.

- Drugo srečanje skupine: Začnemo z raziskovanjem vrednot in globljih potreb, ki so vir motivacije za doseganje sprememb, ter postavljanjem dolgoročnih ciljev glede skrbi za lastno zdravje. Udeleženke si zastavijo realne a hkrati izzivalne cilje, ki jih razdelimo v preproste korake akcijskega načrta. Poiščejo vire in sisteme, ki jih pri tem lahko podprejo ter predvidijo možne ovire in kako jih preseči.

- Vsako nadaljnje srečanje skupine: Skozi samoreflektivna vprašanja spodbujamo vpogled v dosežke, razočaranja, napake in učenje iz le-teh. Spreminjamo načine razmišljanja, omejujoča prepričanja in vzorce, ki članice ovirajo pri pozitivnih spremembah. Članice se pri doseganju ciljev naučijo osredotočiti na učinkovite rešitve ter poiskati in uporabiti vse vire, ki so jim na voljo. Skupina pa nudi podporo pri doseganju ciljev in spodbuja prevzemanje odgovornosti posameznih udeleženk ter jim podaja povratne informacije. V srečanja je vključena tudi praksa preprostih sprostilnih tehnik in načinov vsakodnevne skrbi zase (vaje čuječnosti, optimalna hidracija, dihalne in gibalne vaje, raztezanje, afirmacije…).

Vsako srečanje se zaključi z zavezo članic za določene aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji. Prejmejo tudi naloge in spodbude v pisni obliki.

IZOBRAŽEVANJE VODILNIH V PODJETJU IN ODGOVORNIH ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU:

Namen izobraževanja je osveščati, izobraževati in usposabljati delodajalce in zaposlene o učinkih menopavznih sprememb na ženske in njihovo delo. Vključuje načine aktivnega pristopa k problematiki skozi uvajanje specifičnih prilagoditev za podporo ciljni skupini žensk, tako zagotavljanje primernega delovnega okolja kot zaščito pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na njihovo zdravje.

SODELOVANJE PRI OCENI SPECIFIČNIH POTREB, UGOTAVLJANJU PROBLEMATIKE NA PODROČJU ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA ZAPOSLENIH IZ CILJNE SKUPINE TER OPREDELITVI PREDNOSTNIH NALOG IN PRIPRAVI PODROBNEGA PROGRAMA DEJAVNOSTI:

V primeru, da v podjetju želite sami pripraviti učinkovit načrt PZD za ciljno skupino, a potrebujete samo spremljanje, svetovanje in strokovno podporo v vseh fazah priprave, nudim svetovanje za pripravo načrta promocije zdravja pri delu. Z oceno specifičnih potreb ugotovimo problematiko na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih iz ciljne skupine, na osnovi tega se opredeli prednostne naloge in pripravi podroben program dejavnosti. Sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi na različnih nivojih, ki so namenjeni ciljni skupini zaposlenih, so kombinacija sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga ter vključujejo:

 • ustvarjanje okolja, ki podpira zdrav življenjski slog in omogočanje izbire zdravega načina življenja;
 • spodbujanje podpore in razumevanja med sodelavci za izboljšanje psihosocialnega delovnega okolja;
 • izboljšanje in ohranjanje duševnega zdravja (ustrezna komunikacija, obvladovanje stresa…);
 • spodbujanje zdravega življenjskega sloga (izboljšanje prehranjevalnih navad, telesna aktivnost, sproščanje, opustitev tveganih vedenj…), saj imajo ravno spremembe življenjskega sloga največji vpliv na specifične težave;
 • spodbujanja zaposlenih iz ciljne skupine, da se aktivno udeležujejo specifičnih aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja;
 • spodbujanja osebnostnega razvoja in zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje;
 • ukrepe za izboljšanje delovnega okolja in organizacije dela, pri katerih sodelujejo zaposlene iz ciljne skupine;
 • svetovanja in delavnice za obvladovanje stresa;
 • omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest.

PRIJAVI NAS »

Magdalena

- Tvoja vodnica skozi menopavzo

V kolikor želiš več informacij o programih in metodi dela me lahko pokličeš po telefonu, da se dogovoriva za brezplačno 10 minutno posvetovanje. Vesela bom tudi tvojega SMS sporočila.

030 641 663

Prvi koraki preko e-pošte

Zate pripravljam tudi praktične nasvete, ki jih lahko (bolj ali manj) redno prejemaš preko e-pošte.